Analiza Pierwiastkowa Włosa

Dlaczego włosy są najlepszym materiałem badawczym do oceny stanu odżywienia?

 

Sławomir Puczkowski

Stężenie pierwiastków śladowych można oznaczyć zarówno w płynach ustrojowych jak i tkankach. Stężenie pierwiastków śladowych we krwi często nie oddaje pełnego obrazu zawartości tych pierwiastków w organizmie. Spowodowane jest to faktem, że skład osocza w dużej mierze zależy od mechanizmów homeostatycznych i końcowe stężenie jest rezultatem wyrównywania stężeń przez poszczególne mechanizmy homeostatyczne. Stężenie pierwiastków we krwi w dużej mierze zależy od aktualnie stosowanej diety.

 

Obecnie stosowane metody w celu określenia stężenia pierwiastków śladowych cechuje niezwykle wysoka czułość. Są to: absorpcyjna spektometria atomowa (ASA), spektometria z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjne (ICAP), czy też metoda aktywacji neutronowej (NAA). Metody te w pełni pozwoliły na wykrycie we włosach ponad 30 pierwiastków śladowych. Wiele stanów patologicznych organizmu jest ściśle związanych ze zmianami stężeń pierwiastków śladowych w tkankach. Wykazano, że najlepszą metodą określenia ilości pierwiastków śladowych w organizmie jest zbadanie ich stężenia we włosach i paznokciach. Jest to w pełni alternatywna metoda w stosunku do analizy krwi i moczu.

 

Włosy i paznokcie znajdują się poza powierzchnią skóry. Wyłączone są z procesów metabolicznych. Paznokcie są mniej przydatnym materiałem w stosunku do włosów ze względu na trudności pełnego usunięcia zanieczyszczeń egzogennych. Włosy stanowią integralną biologicznie i homogenną chemicznie strukturę organiczną. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. Kationy metali podlegające adsorpcji do włosów w trakcie ich formowania są stale wbudowywane w ich strukturę. Włosy rosną w tempie 1 cm na miesiąc. Badając skład mineralny pierwszych 3 cm włosów (licząc od głowy) otrzymujemy obraz przemiany mineralnej z ostatnich 3 miesięcy. Ilość kationów metali we włosach dostarcza informacje o jego zawartości w organizmie. Ilość pierwiastków w poszczególnych narządach wewnętrznych jest inna i inaczej przebiegają ich szlaki metaboliczne. Dlatego do interpretacji wyniku analizy pierwiastkowej włosów należy wziąć przede wszystkim proporcje pomiędzy pierwiastkami.

 

Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego.

 

Stężenie kationów metali w surowicy często nie informują nas w sposób pełny o ich ilości w przedziale wewnątrzkomórkowym, a ponad to uzależnione od mechanizmów buforujących, utrzymujących możliwie optymalny skład krwi jak najdłużej, aż do momentu gwałtownego rozwoju choroby. Próbki włosów pobiera się w sposób nieinwazyjny. Można je przesyłać do analizy i być pewnym, iż ich skład chemiczny nie ulegnie zmianie. Cenna jest również informacja o ilości pierwiastków toksycznych we włosach. Na podstawie proporcji biopierwiastków do pierwiastków toksycznych można ocenić sprawność mechanizmów ochronnych i detoksykujących nasz organizm.

 

Włosy zbudowane są z białka zawierającego dużo cysteiny. Aminokwas ten dzięki obecności grupy tiolowej (SH) ma właściwości chelatujące pierwiastki grup przejściowych. Dzięki temu stężenie pierwiastków śladowych we włosach jest około pięćdziesięciokrotnie wyższe niż ich stężenie we krwi i moczu. Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi pracę nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej jak i podczas zaburzeń typu patologicznego. Analiza składu mineralnego włosów stała się testem mającym szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu złych tendencji metabolicznych. Na podstawie analizy pierwiastkowej włosów otrzymujemy obraz przemiany mineralnej na poziomie komórkowym. Jeżeli nie zostanie wprowadzony zalecony program prewencyjny, istnieje niebezpieczeństwo, iż złe tendencje zdrowotne z poziomu komórkowego rozprzestrzenią się na całe narządy prowadząc do pojawienia się choroby.

 

Z powyższego wynika, że analiza pierwiastkowa włosa nie służy do wykrywania choroby, czy do śledzenia jej przebiegu. Jest metodą umożliwiającą podjęcie właściwych działań prewencyjnych, które mogą uchronić nas przed chorobą lub osłabić tendencje chorobowe, utrzymując nas dłużej w stanie zdrowia.
W mechanizmach przemiany materii uczestniczą substancje mineralne odgrywające ważną życiową rolę ze względu na własności fizyko - chemiczne i udział w strukturach biochemicznych. Przemiana związków nieorganicznych, a szczególnie makro i mikroelementów jest związana z reakcjami enzymatycznymi ustroju. Metabolizm makro i mikroelementów odgrywa decydującą rolę w procesach metabolicznych. Uzależniony jest od sprawności układu hormonalnego i nerwowego.


Analiza makro i mikroelementów we włosach daje opis stanu metabolicznego organizmu. Skład mineralny ustroju w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych. W zależności od rodzaju pożywienia, aktywności fizycznej i stopnia skażenia środowiska, przebiegają w ustroju procesy mineralizacji (odkładanie się substancji mineralnych), demineralizacji (zubożenie ustroju w składniki mineralne) lub transmineralizacji (przegrupowanie się składników mineralnych w ustroju). Pierwiastki uwolnione w wyniku przemiany materii mogą zostać ponownie użyte do nowych zadań w przemianie materii.

dr n. med. S. Puczkowski

Zapraszamy do naszej poradni dietetycznej w Toruniu.


Kontakt
Małgorzata Rynkowska
Telefon:       +48 600 380 031
E-mail:kontakt@mr-profilaktyka.pl
Szukaj